Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS02
Brandfarligt
GHS07
Skadligt

Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras svalt. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Innehållet/behållaren lämnas till…