• Svart

  • Över och under vattenlinjen

  • 2,1 kg

Nettlager Ikke i lager
Rud/Oslo Ikke i lager

GHS07
Skadligt
GHS05
Frätande

Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skadligt vid förtäring.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Innehåller epoxiförening. Kan orsaka en allergisk reaktion. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. Innehållet/behållaren lämnas till… Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn.  VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 

Innholdsfortegnelse

Methylstyrenated phenol; benzylalkohol; 4-TERT-BUTYLFENOL; Trimetylhexametendiamin; 2-Hydroxibensoesyra; Bisphenol-A-epiklorhydrinharts, Mw ≤ 700; formaldehyde, polymer with (chloromethyl)oxirane and phenol; Hexandioldiglycidyleter; Alkylglycidyleter (C10-C16)