Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS05
Frätande
GHS07
Skadligt
GHS09
Miljöfarlig

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Undvik att andas in damm/ rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.  VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. 

Innholdsfortegnelse

bisfenol A och epiklorhydrin reaktionsprodukt med medelmolekylvikt <= 700; epoxiharts medelmolekylär; fettsyror C18 omättade, reaktionsprodukter med trietylentetramin; tris-2,4,6-dimetylaminometylfenol; 3,6-diazaoktan-1,8-diamin; bis[(dimethylamino)methyl]phenol; 3-aminometyl-3,5,5- trimetylcyklohexylamino; cyclo aliphatic amine; 2,2,4- och 2,4,4-trimetyl hexametylen diamin; Octadecanoic acid, 12-hydroxy-, reaction products with ethylenediamine

Hempel Hempel