• Snabbt & enkelt

  • Rengör, polerar & vaxar

  • 0,5 liter

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS08
Hälsofarlig

Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Sök läkarhjälp vid obehag. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

Mineralterpentin; 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1

International International