Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS02
Brandfarligt

Brandfarlig vätska och ånga.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras svalt. Undvik att andas in damm/ rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Släck med ...