Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS08
Hälsofarlig

Kan orsaka organskador <eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt> genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik att andas in damm/ rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Sök läkarhjälp vid obehag. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

solventnafta (petroleum), medeltung alifatisk

Hempel Hempel