• Konserverar & smörjer

  • Rekommenderad för Mercury

  • Original NR3

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS02
Brandfarligt
GHS07
Skadligt
GHS08
Hälsofarlig
GHS09
Miljöfarlig

Brandfarlig vätska och ånga.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Irriterar huden.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Misstänks kunna orsaka cancer
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

Naftalen; 1,2,4-Trimetylbenzen; etylbensen; 1,2,3-trimethylbenzene; kumen; Toluen; Fotogen (petroleum); Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta; 2-butoxietanol; etylenglykolmonobutyleter; butylcellosolv; 1,3,5-trimetylbenzen; mesitylen; xylen

Mercury Mercruiser Mercury Mercruiser