Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS09
Miljöfarlig

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Samla upp spill. Innehållet/behållaren lämnas till…