• Textilrengörning

  • Biologiskt nedbrytbart

  • 0,5 liter

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS05
Frätande

Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Brandfarlig vätska och ånga.
Kan vara korrosivt för metaller.
Skadligt vid förtäring.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Undvik att andas in damm/ rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Tvätta … grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp. Särskild behandling (se … på etiketten). Vid bestående ögonirritation: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Innehållet/behållaren lämnas till… Innehåller <namnet på det sensibiliserande ämnet>. Kan orsaka en allergisk reaktion. Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. 

Innholdsfortegnelse

Natriumhydroxid Citrus, extrakt Polyalkyl ammonium salt N,N-dimethyltetradecylamine N-oxide Alcohols, C7-21, ethoxylated Sodium xylenesulphonate Kaliumkarbonat

Starbrite Starbrite