Nettlager Ikke i lager
Rud/Oslo Ikke i lager

GHS07
Skadligt

Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Undvik att andas in damm/ rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. 

Innholdsfortegnelse

bisfenol A och epiklorhydrin reaktionsprodukt med medelmolekylvikt <= 700; epoxiharts medelmolekylär

Hempel Hempel