Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS07
Skadligt

Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Brandfarlig vätska och ånga.
Skadligt vid hudkontakt.
Skadligt vid inandning.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Förvaras oåtkomligt för barn. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid exponering eller misstanke om exponering: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

xylen; etylbenzen

Hempel Hempel