Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS07
Skadligt

Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.

Tvätta … grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Särskild behandling (se … på etiketten). Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Ta av nedstänkta kläder. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

Natriumhypoklorit

Starbrite Starbrite