Nettlager Ikke i lager
Rud/Oslo Ikke i lager

GHS08
Hälsofarlig

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

Smörjoljor, vätebehandlad tunga; Smörjoljor (petroleum), C15- 30, vätebehandlade neutrala oljebaserade; Högraffinerade oljor, komplex blandning av högraffinerade oljor