Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS05
Frätande

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Läs etiketten före användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

oxalsyradihydrat; Innehåller 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one