Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS05
Frätande
GHS07
Skadligt

Skadligt vid förtäring.
Orsakar allvarliga ögonskador.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 

Innholdsfortegnelse

nitric acid, ammonium, calcium salt