Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS07
Skadligt

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Förvaras oåtkomligt för barn. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. 

Innholdsfortegnelse

methylchloroisothiazolinone; methylisothiazolinone