• Tar bort mögel

  • Håller luften ren & fräsch

  • Finns i två storlekar

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS07
Skadligt

Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… Sök läkarhjälp. Vid hudirritation eller utslag: Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

TEA TREE OIL; LEPTOSPERMUM PETERSONII, EXT.