Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS07
Skadligt

Orsakar allvarlig ögonirritation.

VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 

Innholdsfortegnelse

KALCIUMKLORID 2-HYDRAT