• För teak & annat ädelträ

  • Innehåller oxalsyra

  • 1 liter

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS05
Frätande

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skadligt vid förtäring.
Skadligt vid hudkontakt.
Orsakar allvarliga ögonskador.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… 

Innholdsfortegnelse

Oxalsyra; Polymer på basis 2-propylheptanol

MultiMarine MultiMarine