• 3 x 450g

  • Reducerar luftfuktigheten

  • Minskar mögelrisken

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS07
Skadligt

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Tvätta … grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Sök läkarhjälp. Vid bestående ögonirritation: Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. 

Innholdsfortegnelse

KalciumKlorid