• Håller luften fräsch

  • Eliminerar dålig lukt

  • 237 ml

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS05
Frätande
GHS07
Skadligt

Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Undvik att andas in damm/ rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Tvätta … grundligt efter användning. Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… Särskild behandling (se … på etiketten). Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

Poly(oxy-1,2-ethanediyl), applha-(4-nonylphenyl)-.omega-hydroxy-,branched; Tea Tree olja; Citrongräsolja

Starbrite Starbrite