• Grovrengöringsmedel

  • Koncentrat

  • 1 liter

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS05
Frätande
GHS07
Skadligt

Skadligt vid förtäring.
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Tvätta … grundligt efter användning. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till… VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. 

MultiMarine MultiMarine