• Dieselkonservering

  • Dödar bakterier & alger

  • 355 ml

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS07
Skadligt

Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 

Innholdsfortegnelse

5-klor-2-metyl-4isotiazolin-3-on, 2-metyl-4isotiazolin-3-on