• Rengör bränslesystemet

  • Förbättrar motoreffekten

  • 443ml

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS07
Skadligt

Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.