• Både bensin- och dieselmotorer

  • Tar bort vatten

  • 355ml

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS07
Skadligt

Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.