Nettlager Ikke i lager
Rud/Oslo Ikke i lager

GHS07
Skadligt
GHS08
Hälsofarlig

Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadligt vid inandning.
Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Misstänks kunna orsaka cancer <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>
Kan orsaka organskador <eller ange vilka organ som påverkas, om detta är känt> genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>

SIKA SIKA