• Långsiktig lösning mot mögel

  • Naturligt innehåll

  • Volym: 5l

Nettlager Ikke i lager
Rud/Oslo Ikke i lager

GHS07
Skadligt

Orsakar allvarlig ögonirritation.

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. 

Innholdsfortegnelse

Etyllaktat; 2-Propylheptanoletoxilat