• Tablettform

  • Löser upp fasta ämnen

  • Väldoftande

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS05
Frätande
GHS07
Skadligt
GHS09
Miljöfarlig

Skadligt vid förtäring.
Irriterar huden.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Förvaras oåtkomligt för barn. Tvätta … grundligt efter användning. Undvik utsläpp till miljön. VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ 

Innholdsfortegnelse

2-BROMO-2NITROPROPANE-1,3-DIOL

Thetford Thetford