• 75Ah

  • 710CCA

  • 260x172x220

Nettlager Ikke i lager
Rud/Oslo Ikke i lager

GHS02
Brandfarligt
GHS05
Frätande
GHS08
Hälsofarlig

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om denna är känd> <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>
Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Inhämta särskilda instruktioner före användning. Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Tvätta … grundligt efter användning. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. 

Innholdsfortegnelse

Bly Svavelsyra Kalcium Tenn