Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS08
Hälsofarlig

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… Framkalla INTE kräkning. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. 

Innholdsfortegnelse

Nafta 60 o C