• Saneringsvätska

  • Tablettform

  • För kemtoaletter

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS05
Frätande
GHS09
Miljöfarlig

Orsakar allvarliga ögonskador.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. 

Innholdsfortegnelse

<5% nonjoniska tensider; 2-BROMO-2NITROPROPANE-1,3-DIOL; Cuomarin limone

Dometic Dometic