Nettlager Ikke i lager
Rud/Oslo Ikke i lager

GHS08
Hälsofarlig

Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

Innholdsfortegnelse

VOC-EU 1,45

SIKA SIKA