Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS02
Brandfarligt
GHS07
Skadligt

Mycket brandfarlig vätska och ånga.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Innholdsfortegnelse

VOC-EU 61,02