• Klassisk linoljefernissa

  • För trä & metall

  • Högblank

Nettlager Ikke i lager
Rud/Oslo Ikke i lager

GHS07
Skadligt

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ Framkalla INTE kräkning. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. 

Innholdsfortegnelse

Nafta (petroleum), väteavsvavlad tung; Linolja; Koboltbis (2-ethylhexanoat)