• Rostskydd

  • För kylsystem

  • Konserveringsmedel

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS05
Frätande
GHS07
Skadligt

Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarliga ögonskador.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

Alkoholer, C9-11, etoxilerade

MultiMarine MultiMarine