• Påfyllning till 4579

  • Förhindrar dålig lukt

  • Saneringsvätska

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS05
Frätande
GHS08
Hälsofarlig
GHS07
Skadligt

Kan skada fertiliteten, misstänks kunna skada det ofödda barnet
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarliga ögonskador.

Framkalla INTE kräkning. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Undvik att andas in damm/ rök/gaser/dimma/ångor/sprej. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ 

Innholdsfortegnelse

ORANGE, SWEET, EXT.; Methyl salicylate