Nettlager Ikke i lager
Rud/Oslo Ikke i lager

GHS02
Brandfarligt
GHS07
Skadligt

Brandfarlig vätska och ånga.
Irriterar huden.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning. Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/.../utrustning. Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet. Undvik att andas in damm/ rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Tvätta … grundligt efter användning. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. Ta av nedstänkta kläder. Vid brand: Släck med … Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten. Förvaras svalt. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Starbrite Starbrite