• Marinfett

  • 227g

  • Mercury original

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS07
Skadligt

Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

calcium dodecylbenzenesulphonate; diboron calcium tetraoxide; vit mineralolja (petroleum) ; Sulfonic acids, petroleum, calcium salts

Mercury Mercruiser Mercury Mercruiser