• Dfi/Optimax

  • 2-taktsolja

  • 4 liter

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS07
Skadligt

Irriterar huden.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/… VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Mercury Mercruiser Mercury Mercruiser