• Hydraulstyrningsvätska

  • För hydraulstyrningar

  • Original

Nettlager Ikke i lager
Rud/Oslo Ikke i lager

GHS07
Skadligt
GHS08
Hälsofarlig
GHS09
Miljöfarlig

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Irriterar huden.
Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård. Förvaras oåtkomligt för barn. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta; destillat (petroleum), lösningsmedelsavvaxade tunga paraffiniska; 2,6-di-tert-butylfenol

Mercury Mercruiser Mercury Mercruiser