• Snabbt & effektivt

  • Smuts från fågel & insekter

  • 0,5 liter

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS07
Skadligt

Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. 

Innholdsfortegnelse

Sodium C14-17 sec Alkyl Sulfonate 1-10 %

Autosol Autosol