Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS07
Skadligt
GHS08
Hälsofarlig

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

Förvaras oåtkomligt för barn. 

Innholdsfortegnelse

kolväten, C10-C12, isoalkaner, <2% aromater

Autosol Autosol