• Kraftigt rengöringsmedel

  • Tar bort rost

  • 0,25 liter

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS05
Frätande
GHS07
Skadligt

Kan vara korrosivt för metaller.
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Orsakar allvarlig ögonirritation.

Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/… Samla upp spill. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

Saltsyra; Fatty Alcohol ethoxylated

Autosol Autosol