Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS05
Frätande
GHS07
Skadligt

Irriterar huden.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Förvaras oåtkomligt för barn. 

Innholdsfortegnelse

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts; Sulfonic acids, C14-16-alkane hydroxy andC14-16-alkene, sodium salts 1-10%

Autosol Autosol