• Två-komponent lack

  • Finns i flera kulörer

  • 750g

Nettlager Ikke i lager
Rud/Oslo Ikke i lager

GHS02
Brandfarligt
GHS07
Skadligt
GHS08
Hälsofarlig

Brandfarlig vätska och ånga.
Skadligt vid inandning.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Irriterar huden.
Orsakar allvarlig ögonirritation.
Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Behållaren ska vara väl tillsluten. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ Innehållet/behållaren lämnas till… VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. 

Innholdsfortegnelse

hexamethylene-1,6-diisocyanate homopolymer; 2-metoxi-1-metyletylacetat; xylene; etylbenzen; hexametylen-1,6-diisocyanat; bis(1,2,2,6,6-pentamethyl4-piperidyl) sebacate

Epifanes Epifanes