• Två komponent fernissa

  • Matt

  • 750g

Nettlager Ikke i lager
Rud/Oslo Ikke i lager

GHS02
Brandfarligt
GHS07
Skadligt

Brandfarlig vätska och ånga.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skadligt vid inandning.
Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd-ningskällor. Rökning förbjuden. Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Innehållet/behållaren lämnas till… Behållaren ska vara väl tillsluten. 

Innholdsfortegnelse

2-metoxi-1-metyletylacetat; Butylacetat; aromatnafta, medeltung; xylene; bis(1,2,2,6,6-pentamethyl4-piperidyl) sebacate; isobutylmetakrylat; 2-hydroxietylmetakrylat; methyl-1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidylsebacate; metylmetakrylat; hexamethylene-1,6-diisocyanate homopolymer; hexametylen-1,6-diisocyanat; etylbenzen

Epifanes Epifanes