• Avlägsnar slipmärken

  • Silikonfri

  • 1 liter

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS07
Skadligt

Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Förvaras oåtkomligt för barn. Får inte komma i kontakt med ögonen, huden eller kläderna. Tvätta … grundligt efter användning. Undvik utsläpp till miljön. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Autosol Autosol