• Smörjmedel

  • 25g och 500g

  • Volvo original

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS06
Giftigt
GHS07
Skadligt
GHS09
Miljöfarlig

Giftigt vid förtäring.
Irriterar huden.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Förvaras oåtkomligt för barn. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

Zinkalkylditiofosfat; Solventraffinerad Mineralolja

Volvo Penta Volvo Penta