• Kompressorolja

  • Helsyntetisk

  • 250ml

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

GHS07
Skadligt
GHS08
Hälsofarlig
GHS09
Miljöfarlig

Skadligt vid förtäring.
Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Förvaras oåtkomligt för barn. VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Försök INTE bekämpa branden när den når explosiva varor. Innehållet/behållaren lämnas till… 

Innholdsfortegnelse

Alkylerad difenylamin; phosphoric acid, diphenyl tolyl ester; Trifenylfosfat; Tritolylfosfat

Volvo Penta Volvo Penta