• 15W/40

  • Volvo Original

  • VDS-4.5

Nettlager På lager
Rud/Oslo På lager

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Irriterar huden.
Orsakar allvarliga ögonskador.
Kan skada fertiliteten.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer.

Innholdsfortegnelse

Solventraffinerad Mineralolja; BENZENAMINE, AR- NONYL-N- (NONYLPHENYL)-; zinc bis[O- (6-methylheptyl)] bis[O- (sec-butyl)] bis (dithiophosphate); Antioxidant (fenolisk); Alkylfenol

Volvo Penta Volvo Penta